SZANOWNI CZŁONKOWIE ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MOTOR” W LUBLINIE


Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MOTOR” w Lublinie informuje członków Spółdzielni, że od dnia 06.06.2016 r. do 09.06.2016 r. odbędzie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, organizowane w częściach.
Poszczególne części zebrania z podziałem na osiedla odbędą się w następujących terminach:

Os. "Niepodległości" 06.06.2016 r. godz. 17:00  Dom Kultury RSM "MOTOR" przy ul. Tumidajskiego 2
Os. "40-lecia" 07.06.2016 r. godz. 17:00  Dom Kultury RSM "MOTOR" przy ul. Tumidajskiego 2
Os. "XXX-lecia" 08.06.2016 r. godz. 17:00  Dom Kultury RSM "MOTOR" przy ul. Tumidajskiego 2
Os. "Przyjaźni"
i członkowie oczekujący
09.06.2016 r. godz. 17:00  Klub Osiedlowy ul. Przyjaźni 13

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków RSM „Motor”:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
 2. Wybór członków Prezydium: zastępcy, sekretarza i 2 asesorów.
 3. Przedłożenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Wyborczej.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 rok oraz informacja o ustaleniach lustracji za lata 2012-2014.
 9. Opinia Rady Nadzorczej w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 10. Dyskusja dotycząca sprawozdań Rady Nadzorczej oraz Zarządu za rok 2015.
 11. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok,
  2. przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2015 rok,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,
  4. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za działalność w 2015 roku:
   - mgr inż. Januszowi Szaconiowi - Prezesowi Zarządu RSM „ MOTOR”
   - mgr inż. Joannie Pisarskiej - Zastępcy Prezesa Zarządu RSM „MOTOR”
   - mgr inż. Agnieszce Pawelec - Członkowi Zarządu/Głównemu Księgowemu RSM „MOTOR”
 12. Wybory do Rady Nadzorczej RSM „Motor” na kadencję 2016-2019 wraz z prezentacją kandydatów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu celowego przeznaczonego na zakup nowego oprogramowania dla Spółdzielni.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu celowego przeznaczonego na wykonanie monitoringu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto (zysku) Spółdzielni za 2015 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7/2013 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 3,4,5,6-06-2013 r.
 17. Uchwalenie zmian w Statucie dotyczących: dostosowania przedmiotu działalności Spółdzielni do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz sposobu powiadamiania członków o Walnym Zgromadzeniu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia gruntu pod budynkiem „Kwiaciarni” przy ul. Kleeberga 12 A.
 19. Rozpatrzenie wniosku p. Stanisława Kwiatkowskiego w sprawie nabycia własności dotychczas wynajmowanego garażu nr 20 przy ul. Kleeberga 16 i podjęcie stosownej uchwały.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Członków Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru dwóch kandydatów na delegatów na VI Kongres Spółdzielczości.
 22. Omówienie projektu Regulaminu następnego Walnego Zgromadzenia i przyjęcie stosownej uchwały.
 23. Sprawozdanie delegata z działalności Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych za 2015 rok.
 24. Dyskusja ogólna.
 25. Zamknięcie obrad.
Na zebranie prosimy przyjść z dokumentem stwierdzającym tożsamośći.

Kandydatów do Rady Nadzorczej i delegatów można zgłaszać do dnia 23.05.2016 r., najpóźniej do godz. 12.00 w biurze Zarządu i Administracjach Osiedli, na przygotowanych specjalnych drukach.
Informujemy, iż materiały dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone są od dnia 13.05.2016r. w biurze Zarządu, w Administracjach Osiedli, Klubie Osiedlowym, Domu Kultury oraz zamieszczone na stronie internetowej www.rsmmotor.lublin.pl. Zgodnie z § 88 ust. 3 Statutu projekty uchwał i żądania dotyczące porządku obrad oraz wnioski można zgłaszać w biurze Zarządu przy ul. Daszyńskiego 4 do 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia tj. do 23.05.2016 r., najpóźniej do godz. 12.00. Poprawki do projektów uchwał zgodnie z § 88 ust 4 Statutu można wnosić w terminie nie później niż na 3 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 03.06.2016r, w formie pisemnej w biurze Zarządu.

Zebrania Osiedlowe odbędą się w dniach:
 • 13.06.2016 r. godz. 17.00 - Osiedle Przyjaźni,
 • 14.06.2016 r. godz. 17.00 - Osiedle 40-lecia,
 • 15.06.2016 r. godz. 17.00 - Osiedle XXX-lecia,
 • 16.06.2016 r. godz. 17.00 - Osiedle Niepodległości.
Porządek obrad Zebrania Osiedlowego:
 1. Wybór członków Prezydium, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej i Komisji Wnioskowej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Rady Osiedla z działalności za 2015 rok.
 4. Sprawozdanie Administracji Osiedla z działalności za 2015 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim Zebraniu Osiedlowym.
 6. Przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla.
 7. Dyskusja ogólna.

Materiały do pobrania:

Nazwa dokumentu: Plik do pobrania:
Porządek obrad WZ Członków RSM "Motor".
Protokół Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor" z 25.05.2015.
Protokół Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor" z 26.05.2015.
Protokół Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor" z 27.05.2015.
Protokół Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor" z 28.05.2015.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej RSM "Motor" za 2015.
Sprawozdanie z działalności Zarządu RSM "Motor" za 2015.
List polustracyjny.
Opinia biegłego rewidenta.
Bilans za 2015 r.
Opinia Komisji Rewizyjnej dot. badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.
Uchwała - przyjęcie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.
Uchwała - przyjęcie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu za 2015 r.
Uchwała - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.
Uchwała - udzielenie absolutorium mgr inż. Januszowi Szaconiowi Prezesowi Zarządu.
Uchwała - udzielenie absolutorium mgr inż. Joannie Pisarskiej Z-cy Prezesa Zarządu.
Uchwała - udzielenie absolutorium mgr inż. Agnieszce Pawelec Członkowi Zarządu/Głównej Księgowej.
Uchwała utworzenie funduszu celowego na zakup oprogramowania.
Uchwała zakup monitoringu.
Uchwała - podział nadwyżki bilansowej netto Spółdzielni za 2015 r.
Uchwała -zmiany w uchwale nr 7/2013.
Uchwała zmiany w Statucie.
Uchwała zezwolenie na zbycie działki.
Uchwała zezwolenie na zbycie garażu.
Uchwała - regulamin następnego Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor".
Projekt regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor".
Regulamin wyboru do Rady Nadzorczej.
Wyniki wyborów do Rady Nadzorczej oraz wyniki głosowania nad uchwałami.