SZANOWNI CZŁONKOWIE ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MOTOR" W LUBLINIE

Zarząd RSM „MOTOR" w Lublinie informuje, że od dnia 21.05.2018 r. do dnia 24.05.2018 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, organizowane w częściach. Poszczególne części zebrania z podziałem na osiedla odbędą się w następujących terminach:

 Osiedle Przyjaźni   21.05.2018 r.  godz. 17:00  Klub Osiedlowy przy ul. Przyjaźni 13 
 Osiedle Niepodległości  22.05.2018 r.  godz. 17:00  Dom Kultury RSM „MOTOR" przy ul. Tumidajskiego 2
 Osiedle XXX-lecia  23.05.2018 r.  godz. 17:00  Dom Kultury RSM „MOTOR" przy ul. Tumidajskiego 2
 Osiedle 40-lecia  24.05.2018 r.  godz. 17:00  Dom Kultury RSM „MOTOR" przy ul. Tumidajskiego 2

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków RSM „MOTOR":
 • Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
 • Wybór członków Prezydium: zastępcy, sekretarza i 2 asesorów.
 • Przedłożenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 roku.
 • Opinia Rady Nadzorczej w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 • Dyskusja dotycząca sprawozdań Rady Nadzorczej oraz Zarządu za 2017 rok.
 • Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok,
  2. przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2017 rok,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,
  4. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za działalność w 2017 roku:
   • mgr inż. Januszowi Szaconiowi - Prezesowi Zarządu RSM „ MOTOR"
   • Piotrowi Wiechnikowi - Zastępcy Prezesa Zarządu RSM „MOTOR" za okres od 17.07.2017 r. do 31.12.2017 r.
   • mgr inż. Agnieszce Pawelec - Członkowi Zarządu / Głównemu Księgowemu RSM „MOTOR"
   • mgr inż. Dariuszowi Siwkowi - Zastępcy Prezesa Zarządu RSM „MOTOR" za okres od 01.01.2017 r. do 31.05.2017 r.
  5. podziału nadwyżki bilansowej netto (zysku) Spółdzielni za 2017 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/2017 Walnego Zgromadzenia Członków podjętej w dniach 22,23,24,25-05-2017 r.
 • Uchwalenie zmian w Statucie wynikających z ustawy z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze.
 • Sprawozdanie delegata z działalności Regionalnego Związku Rewizyjnego SM w 2017 roku.
 • Omówienie projektu Regulaminu następnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie stosownej uchwały.
 • Dyskusja ogólna.
 • Zamknięcie obrad.


Materiały do pobrania:

Nazwa dokumentu: Plik do pobrania:
Porządek obrad WZ Członków RSM "Motor"
Protokół Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor" z 22.05.2017
Protokół Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor" z 23.05.2017
Protokół Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor" z 24.05.2017
Protokół Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor" z 25.05.2017
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej RSM "Motor" za 2017 rok.
Sprawozdanie z działalności Zarządu RSM "Motor" za 2017 rok.
Opinia biegłego rewidenta.
Bilans za 2017 rok.
Opinia Komisji Rewizyjnej dot. badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.
Uchwała - przyjęcie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.
Uchwała - przyjęcie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu za 2017 r.
Uchwała - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.
Uchwała - udzielenie absolutorium mgr inż. Januszowi Szaconiowi Prezesowi Zarządu RSM "Motor".
Uchwała - udzielenie absolutorium Piotrowi Wiechnikowi Z-cy Prezesa Zarządu RSM "Motor".
Uchwała - udzielenie absolutorium mgr inż. Agnieszce Pawelec Członkowi Zarządu/Głównej Księgowej "RSM "Motor".
Uchwała - udzielenie absolutorium mgr inż. Dariuszowi Siwkowi Z-cy Prezesa Zarządu RSM "Motor".
Uchwała - podział nadwyżki bilansowej netto Spółdzielni za 2017 r.
Uchwała - w sprawie zmiany uchwały nr 9/2017 WZCz z dnia 22,23,24,25-05-2017 r.
Uchwała - zmiany w Statucie wynikające z ustawy z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Uchwała - regulamin następnego Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor"
Projekt regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor"
Pełnomocnictwo - wzór
Uchwały przyjęte w 2017 r. - posumowanie.
Propozycje zmian do uchwały.