SZANOWNI CZŁONKOWIE ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MOTOR” W LUBLINIE


Zgodnie z § 88 ust. 2 Statutu RSM „Motor” Zarząd przedkłada Państwu 14 dni przed terminem
pierwszej części Walnego Zgromadzenia ostateczny porządek obrad.

Zarząd RSM „MOTOR” w Lublinie informuje, że od dnia 22.05.2017 r. do dnia 25.05.2017 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, organizowane w częściach.
Poszczególne części zebrania z podziałem na osiedla odbędą się w następujących terminach:

Osiedle Przyjaźni 22.05.2017 r.    godz. 17:00 Klub Osiedlowy ul. Przyjaźni 13
Osiedle 40-lecia 23.05.2017 r.    godz. 17:00  Dom Kultury RSM "MOTOR" przy ul. Tumidajskiego 2
Osiedle Niepodległości 24.05.2017 r.    godz. 17:00  Dom Kultury RSM "MOTOR" przy ul. Tumidajskiego 2
Osiedle XXX-lecia 25.05.2017 r.    godz. 17:00  Dom Kultury RSM "MOTOR" przy ul. Tumidajskiego 2

i członkowie oczekujący.


Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków RSM „Motor”:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
 2. Wybór członków Prezydium: zastępcy, sekretarza i 2 asesorów.
 3. Przedłożenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku.
 8. Opinia Rady Nadzorczej w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 9. Dyskusja dotycząca sprawozdań Rady Nadzorczej oraz Zarządu za rok 2016.
 10. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok,
  2. przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2016 rok,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,
  4. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za działalność w 2016 roku:
   • - mgr inż. Januszowi Szaconiowi – Prezesowi Zarządu RSM „ MOTOR”
   • - mgr inż. Dariuszowi Siwkowi – Zastępcy Prezesa Zarządu RSM „MOTOR”
   • - mgr inż. Agnieszce Pawelec – Członkowi Zarządu / Głównemu Księgowemu RSM „MOTOR”
   • - mgr inż. Joannie Pisarskiej – Zastępcy Prezesa Zarządu RSM „MOTOR”
   • - Stanisławowi Siemionow – Członkowi Zarządu RSM „MOTOR”
  5. podziału nadwyżki bilansowej netto (zysku) Spółdzielni za rok 2016.
 11. Uchwalenie zmian w § 1041 Statutu.
 12. Sprawozdanie delegata z działalności Regionalnego Związku Rewizyjnego SM w 2016 roku.
 13. Omówienie projektu Regulaminu następnego Walnego Zgromadzenia i przyjęcie stosownej uchwały.
 14. Dyskusja ogólna.
 15. Zamknięcie obrad.Na zebranie prosimy przyjść z dokumentem stwierdzającym tożsamośći.

Informujemy, iż materiały dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone są od dnia 28.04.2017 r. w biurze Zarządu, w  Administracjach Osiedli, Klubie Osiedlowym, Domu Kultury oraz udostępnione są na stronie internetowej www.rsmmotor.lublin.pl. Zgodnie z § 88 ust. 3 Statutu projekty uchwał i żądania dotyczące porządku obrad oraz wnioski można było zgłaszać do 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 07.05.2017 r. w biurze Zarządu przy ul. Daszyńskiego 4 w godzinach pracy, a w dniach 6 i 7 maja w godzinach od 10:00 do 15:00 . Poprawki do projektów uchwał zgodnie z § 88 ust 4 Statutu można wnosić w terminie nie później niż na 3 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 19.05.2017 r. w biurze Zarządu.

 Materiały do pobrania:

Nazwa dokumentu: Plik do pobrania:
Porządek obrad WZ Członków RSM "Motor"
Protokół Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor" z 06.06.2016
Protokół Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor" z 07.06.2016
Protokół Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor" z 08.06.2016
Protokół Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor" z 09.06.2016
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej RSM "Motor" za 2016 rok.
Sprawozdanie z działalności Zarządu RSM "Motor" za 2016 rok.
Opinia biegłego rewidenta.
Bilans za 2016 rok.
Opinia Komisji Rewizyjnej dot. badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.
Uchwała - przyjęcie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.
Uchwała - przyjęcie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu za 2016 r.
Uchwała - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.
Uchwała - udzielenie absolutorium mgr inż. Januszowi Szaconiowi Prezesowi Zarządu RSM "Motor".
Uchwała - udzielenie absolutorium mgr inż. Dariuszowi Siwkowi Z-cy Prezesa Zarządu RSM "Motor".
Uchwała - udzielenie absolutorium mgr inż. Agnieszce Pawelec Członkowi Zarządu/Głównej Księgowej
 RSM "Motor".
Uchwała - udzielenie absolutorium mgr inż. Joannie Pisarskiej Z-cy Prezesa Zarządu RSM "Motor".
Uchwała - udzielenie absolutorium Stanisławowi Siemionow Członkowi Zarządu RSM "Motor".
Uchwała - podział nadwyżki bilansowej netto Spółdzielni za 2016 r.
Uchwała - regulamin następnego Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor".
Projekt regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor"
Uchwała dotycząca zmian w Statucie RSM „Motor”  
Uchwały przyjęte w 2016 r. - posumowanie.

w sprawie: zmian w Statucie RSM „Motor”